Privacyverklaring

Privacyverklaring van Wolk Psychologie

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27330728.

Eigenaar: drs. Sacha L. Geerlings, Psycholoog NIP en ECHA-specialist Hoogbegaafdheid

Aantal personen werkzaam: 1

Sacha Geerlings/ Wolk Psychologie verkoopt zelf ontwikkelde materialen voor coaching en begeleiding van kinderen en jongeren aan zakelijke klanten.Tevens kan Wolk Psychologie adviesdiensten aan professionals bieden.

Verwerking van gegevens

Ten behoeve van de verwerking en levering van bestellingen en voor de facturatie worden de volgende gegevens van de klant en de bestelling vastgelegd:
Naam bedrijf of instelling, contactperso(o)n(en): voor- en achternaam, initialen, roepnaam, factuuradres en leveringsadres, telefoonnummer(s), e-mailadres.

Verwijderen van gegevens

Klanten hebben het recht op verwijdering van hun gegevens. Hiervoor kan contact worden opgenomen met sacha@wolkpsychologie.nl Let op: vanwege wettelijke verplichtingen is het niet mogelijk facturen met de daarop vermelde gegevens te verwijderen binnen de verplichte bewaartermijn (7 jaar).

Bewaartermijnen

Voltooide bestellingen met persoonsgegevens worden 3 maanden bewaard.Geannuleerde en mislukte bestellingen en bestellingen die niet zijn betaald met IDEAL worden 1 dag bewaard. 
Facturen worden 7 jaar bewaard.

Ontvanger van deze gegevens en delen van gegevens met derden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Sacha Geerlings/Wolk Psychologie. Persoonsgegevens op facturen worden niet gedeeld met derden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Ten behoeve van het kunnen verkopen en leveren van bestellingen van klanten maakt Sacha Geerlings/Wolk Psychologie gebruik van de volgende partijen:
Voor het verwerken van betalingen maakt Wolk Psychologie gebruik van Mollie. Deze dienst verwerkt persoonsgegevens van klanten van de webshop van Wolk Psychologie https://wolkpsychologie.nl ten behoeve van het kunnen verwerken van IDEAL-betalingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Mollie.  De verzending van bestellingen wordt uitgevoerd door Post NL met online aangemaakt verzendlabel; de naam- en adresgegevens die voor verzending gebruikt worden, worden dus gedeeld met Post NL. Wij verwijzen voor verdere informatie over de wijze waarop Post NL gegevens verwerkt naar deze pagina. Voor het voeren van beeldbelgesprekken wordt gebruik gemaakt van Therapieland.nl

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij waar dat verplicht is een Verwerkersovereenkomst afgesloten; hierin maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij werken met meerderjarige zakelijke clênten en verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Sacha Geerlings/Wolk Psychologie bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Datalek

Mocht er sprake zijn van een datalek en (risico zijn op) toegankelijkheid van uw gegevens door onbevoegden, dan wordt u hiervan zodra dit opgemerkt wordt op de hoogte gesteld, en wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 23-3-2022